АВТО ЗОГСООЛ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТОГТООЛЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА

Улаанбаатар хотын төв хэсэгт авто зогсоолын хүрэлцээ, хүртээмж бага учир иргэд сул зогсоол хайж үргүй зорчилт хийх, зориулалтын бус газар тээврийн хэрэгслээ байрлуулж, бусдын хөдөлгөөнд саад учруулах, замын хөдөлгөөний ачаалал нэмэх зэрэг олон сөрөг үр дагаваруудтай. Авто замын тухай хуульд зааснаар нийслэлийн авто зогсоол ашигласны төлбөрийн хэмжээг НИТХ батлах, төлбөр авах үйл ажиллагааны журмыг Нийслэлийн Засаг дарга баталж, мөрдүүлэх эрх зүйн зохицуулалттай байдаг байна.

НИТХ-ын 2009 оны 4/27 дугаар тогтоолоор баталсан Нийтийн эзэмшлийн зам талбайд тээврийн хэрэгслийн төлбөртэй зогсоол ажиллуулах журмын дагуу замын байгууламж ашигласны төлбөрийг хурааж, Авто замын тухай хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.2.5-д заасны дагуу авто замын санд төвлөрүүлж байна.

Авто зогсоолын төлбөрийг 10 гаруй жилийн өмнөх тогтоосон үнэлгээгээр авч, замын сангийн орлогыг бүрдүүлж байгаа бөгөөд инфляцтай уялдуулж үнэ тарифыг шинэчлэн тогтоох шаардлага гарч байгаа ажээ. Тогтоолын төсөлд авто зогсоолд тээврийн хэрэгслийг байршуулахад:

  • эхний 15 минут үнэгүй
  • нэг цаг хүртэл 1000 төгрөг
  • хоёр дахь цагт 1500
  • гурав дахь цагт 2000
  • дөрөв дэх цагт 4500 төгрөг
  • дөрөв дэх цагаас хойш цаг тутам 4500 төгрөг байхаар тусгалаа.

Ийнхүү төлбөрийн хувь хэмжээг дөрөв дэх цагаас эхлэн цаг тутам 4500 төгрөгөөр тогтоох нь олон цагаар тээврийн хэрэгслийг авто зогсоолд байршуулахгүй байх, зогсоолын сэлгэлт сайжирч, хүртээмж нэмэгдэх, авто замын түгжрэлийг бууруулах нэг алхам болно гэж үзжээ. Түүнчлэн авто зогсоолын төлбөр нэмэгдсэнээр татвар төлөгчдийн мөнгөөр бус, авто тээврийн хэрэгсэл хэрэглэгчдийн төлсөн татвараар авто замын сүлжээний өргөтгөл шинэтгэл, засвар үйлчилгээ, бусад үйлчилгээг санхүүжүүлэх боломж бүрдэх юм.

Захиргааны ерөнхий хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1 дэх хэсэг, 62.4.3 дахь заалтад заасны дагуу “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт авто зогсоол ашигласны төлбөрийн хувь хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай” НИТХ-ын тогтоолын төслийг олон нийтээс санал авч, хэлэлцүүлэхээр https://ulaanbaatar.mn/votes-д байршуулж байна. Мөн тогтоолын төсөлд саналаа project@ulaanbaatar.mnulaanbaatartrafficproject@gmail.com цахим хаягаар ирүүлэх боломжтой.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy